มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณ ยกระดับสู่สากล

0
48

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และ พระชยานันทมุนี รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย  มุ่งเน้นการฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณ เพื่อนำไปต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล   ซึ่งนอกจากประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาโบราณอันมีค่ายิ่งแล้ว  ยังเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพืชยาในจังหวัดน่านอีกด้วย     

ทั้งนี้หลังจากการรวบรวม คัดสรร และปริวรรตตำราพืชยาที่ถูกบันทึกผ่านการจารึกลงในใบลานเป็นภาษาล้านนาโบราณ และเก็บรักษาไว้ในวัดอันเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการในสมัยก่อนให้เป็นภาษากลางที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะรคัดเลือกตำรับพืชยาล้านนาที่มีศักยภาพไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางแพทย์และเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บอกซ์  ในการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่าน่าน เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจังหวัดน่านควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ

โดยมี นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท นางสาวนุชสรัญ พลวิทย์ กรรมการสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท  พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร, ดร. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน