ยูพีดี นำระบบ Web sevice บริการลูกค้าอย่างครงจร พร้อมหาแนวทางช่วยลูกค้า

0
450

นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูพีดีโบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวทางและกลยุทธ์ในการรุกตลาดไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ว่า “ บริษัท ยูพีดีฯ ให้ความสำดัญกับการคัดสรรบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิ การบริการที่ดีทั้งก่อนและหลัการให้บริการ โดยมีจำนวนบริษัทประกันมากกว่า 30 แห่ง ในการชี้ช่องให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้าจะได้รับ ให้ลูกด้ทราบก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทำให้ลูกคมั่นใจ และ สามารถเปรียบเทียบบริษัทฯ ต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบงานการบริหารการจัดการภายใน ที่สมารถสร้สงประสิทธิภาพการทำงานได้อยำงถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ทำสถิติ และอำนวยความสะดวกให้ลูกด้ พนักงาน และผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลต่งๆ อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างเป็นระบบ

พร้อมกันนี้ ยังมีระบบ Web sevice เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทประกันภัยต่างๆ ได้ทันที (rea time) ด้วย ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง Web Service จากฐานการตรวจสอบเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ การชำระ
เงิน การตรวจสอบกรมธรรม์ รวมถึงการเตือนต่ออายุกรมธรรม์

สำหรับการรุกตลาดของยูพีดีนั้น มุ่งเน้นบริการอย่างเป็นอาชีพ เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยให้กับ
ลูกค้า เน้นบริการครบวงจร (one stop service) ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

เมื่อถามถึงผลกระทบต่อยูพีดี หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นางสาวสัญญาเปิดเผย ว่า โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป เป็น New normal บริษัทฯ ต้องปรับตัว มีความยืดหยุ่นเพื่อวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ยูพีดี ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บางส่วน เช่น ลูกค้ากลุ่มหรือบริษัทฯ ทีได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ทำให้มีรายได้ลดลงอย่างมาก มีปัญหาต่อการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ขอผ่อนผันค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ส่วนที่ไม่จำเป็นในการทำประกันภัย ลูกค้าก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลดลง ขอลดค่าเบี้ยประกัน ซึ่งทางเราก้อเข้าใจและพยายามยืดหยุ่นให้กับลูกค้าเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยพันธมิตรด้วย

“ ในช่วงครี่งปีแรก อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ก้อสามารถเติบโตได้ ถึงแม้จะไม่มาก เราพยายามรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด พยายามช่วยลูกค้าที่ประสบปัญหาให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นที่ปรึกษาประกันภัยที่ดี ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย หาทางออกให้กับลูกค้า ส่วนครึ่งปีหลัง ดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วคิดว่าน่าจะชะลอตัว แต่เราก้อพยายามหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เป็นงาน fleet ทั้งงานด้านประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยด้านการขนส่งเพิ่มขึ้น “ นางสาวมนัญญา กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่