สมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยความคืบหน้าการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า

0
54

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
พร้อมผู้แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการพัฒนาและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สามารถพิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัยจากการใช้งานจริงของรถยนต์แต่ละคันได้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและสังคมโดยรวม ซึ่งคณะทำงานฯ
ชุดนี้ ได้มีการประชุมหารือ เพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา

ล่าสุดคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า” จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน และบริษัทประกันภัย ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และมีกำหนดปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ซึ่งปรากฏว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด มาพิจารณาทบทวนรายละเอียดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ในครั้งที่ 2 นี้ มีการปรับแก้ไขทบทวนให้มีความเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสำนักงาน คปภ. จะได้ออกประกาศคำสั่งนายทะเบียนให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวทิ้งท้าย