เพิ่มวงเงินลดหย่อนเบี้ยฯประกันสุขภาพ จาก 15,000 เป็น 25,000

0
200

มติ ครม. ในเรื่องมาตรการแก้ปัญหาจากโควิด 19 สำหรับแรงงานนอกระบบประกันสังคม มีเรื่องประกันสุขภาพอยู่ด้วย โดยเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษี จากค่าเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต และ เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือ มาตรการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยฯประกันสุขภาพที่ว่านี้ เป็นมาตรการใช้บังคับครอบคลุมทุกคน ทุกอาชีพหรือไม่ เพราะโดยปกติ การออกมาตรการลักษณะนี้ ไม่น่าจะเกิดเฉพาะกลุ่มบุคคล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here