THAIFA เดินหน้าสมาคมตัวแทนฯ ครบ 76 จังหวัด พร้อมตั้งเป้าสมาชิก 50,000 ราย

0
141

             นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า ในปี 62 สมาคมฯ จะเร่งจัดตั้งสมาคมตัวแทนฯ ในจังหวัดต่างๆ ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คปภ. ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งเพิ่มแล้ว 14 จังหวัด ได้แก่  ลพบุรี มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ ยโสธร สระแก้ว นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ระนอง สมุทรปราการ พิจิตร หนองบัวลำภู กำแพงเพชร และอำนาจเจริญ ทำให้มีจำนวนสมาคมฯ ในต่างจังหวัดในปัจจุบัน 64 จังหวัด และยังคงเดินหน้าตั้งเป้าหมายสร้างสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ 50,000 คน พร้อมกันนี้จะยังคงดำเนินภารกิจหลัก คือ เรื่องการยื่นขอกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีที่ยังส่งกระทบต่ออาชีพตัวแทน ที่ยังคงค้างอยู่เนื่องจากสถานการณ์ผ่านมายังไม่เอื้ออำนวย และคอยสอดส่องดูแลการออกกฎเกณฑ์ของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตในทุกๆ ด้าน

          ทั้งนี้ยังเดินหน้าเรียกร้องให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันชีวิตได้มากที่สุด รวมทั้งให้การบริการสมาชิกทั่วประเทศทั้งในด้านความรู้และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรวมพลังสมาชิกในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตสู่ชุมชนให้ทั่วถึงมากขึ้น ฯลฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกจังหวัดที่เป็นจิตอาสาสละเวลามาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าเพื่ออุตสาหกรรมประกันชีวิต ทางสมาคมฯได้มีการจัดสัมมนากรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อระดมความคิด หารือแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีที่สุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

          ในปี พ.ศ. 2562 นี้ กำหนดให้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิต โดยจะมีการจัดงานประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ ได้แก่ งานพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 หรือ National Agent Awards  – NAA 2018  เพื่อเชิดชูเกียรติของตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี “THAIFA CONVENTION 2019” ถือเป็นงานประชุมที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรมีชื่อเสียงทั้งในและนอกอุตสาหกรรม มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต และงานพิธีมอบวุฒิบัตร FChFP แก่ผู้สำเร็จกาศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP  ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้มีการจัดงานแยกออกมาต่างหาก จากเดิมที่เคยจัดในวันเดียวกับงานสัมมนาประจำปี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 500 ท่าน

         ด้านงานวิชาการ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้อย่างรอบด้าน จึงได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรและสัมมนาวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงิน ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรเร่งรัด, หลักสูตร  ChLP (Chartered Life Practitioner) หลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงิน สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งในปีที่ผ่านมาหลักสูตร ChLP เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดีเยี่ยม โดยในปีนี้จะเปิดอบรมอีก 3 รุ่น โดยมีการเพิ่มเนื้อหาในเรื่องภาษีและกฎหมายของประเทศไทย เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรอย่างครบถ้วนมากขึ้น

            นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้เปิดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตให้กับสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสโมสร FA Club ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแบบที่ปรึกษาการเงิน และการจัดอบรมสัมมนาวิชาการให้กับสมาชิก เช่น สัมมนาขยายตลาดผ่านองค์กร, สัมมนานักวางแผนการเงิน (เชิงปฎิบัติ), สัมมนาอัพเดทกฎหมายภาษีใหม่  ปี 2562 ฯลฯ

ส่วนงานด้านความร่วมมือกับองค์กรจากต่างประเทศ ทางสมาคมฯ จะเข้าร่วมการประชุม APFinSA 16th Annual General Meeting หรือ APFinSA AGM  ครั้งที่ 16  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียตนาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตระหว่างกันบนเวทีการประชุมร่วมกับนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อีก 10 ประเทศในกลุ่มเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทำให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องของแต่ละประเทศ เพื่อมาพัฒนาปรับใช้ในองค์กร และอีก 1 กิจกรรมที่สำคัญนับเป็นงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ทางสมาคมตัวประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้ร่วมมือกับ Asia Pacific Financial Services Association (APFinSA) และ The Life Underwriters Association of Hong Kong (LUAHK) เข้าร่วมการสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนานาชาติ – Asia Pacific Life Insurance Congress ครั้งที่ 17 (APLIC 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2019  ณ Asiaworld-Expo ฮ่องกง  โดยในปีนี้จะมีคุณณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์ ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ อับดับ 1 เป็นวิทยากรจากประเทศไทยไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์บนเวที APLIC ด้วย ขณะนี้มีตัวแทนประกันชีวิตจากประเทศไทย ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 600 ท่าน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 800 ท่าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่