สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “Portfolio Hedging with Futures Contracts”

0
42

        สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Portfolio Hedging with Futures Contracts” เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลังเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวนเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ซึ่งได้แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวนผลการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน, นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงาน คปภ., ดร.สุธี โมกขะเวส, ดร.ภานนท์ ภู่วรวงศ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ให้กับบุคลากรของบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here