อาคเนย์ประกันชีวิต พัฒนาโปรแกรมสรรหาตัวแทนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ S-Recruit สอดรับแผนกลยุทธ์พัฒนาระบบดิจิทัล ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมงานมากขึ้น              นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้แผนกลยุทธ์เชิงรุกของอาคเนย์ สู่การเดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจประกันและการเงิน พร้อมการพัฒนาระบบบริการเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาคเนย์ประกันชีวิต จึงได้ริเริ่มโปรแกรมสรรหาตัวแทนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ S-Recruit ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นตัวแทนประกันชีวิต ผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการสรรหาแบบปกติ อันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน” “สำหรับโปรแกรม S-Recruit ถือเป็นตัวช่วยสร้างความคุ้นเคยให้ทีมงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ปรับตัวและเข้าใจในการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดระเบียบข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างแม่นยำ และที่สำคัญ คือ สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน...
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เสมอมา  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
บมจ.ไทยสมุทร ประกันชีวิต ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สนับสนุนโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 32 ซึ่งให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย OCEAN LIFE ไทยสมุทร เข้าใจคนรุ่นใหม่ Gen Y ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้ทำตามสิ่งที่รัก ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังความรักจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำทุกสิ่งได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ค้นหาเส้นทางที่ใช่ และงานในฝันที่เหมาะสมกับตัวเอง ได้เตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการก้าวไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ มาร่วมทำงานจริงหลังจากจบโครงการ โดยในปีนี้ได้เริ่มต้นที่กิจกรรม “ค่ายต้อนรับน้องใหม่” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความรักระหว่างพี่น้อง  Marketing Trainee ของ...
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จากโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก”  จำนวน 2,800,000 บาท ให้กับ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  เพื่อนำไปสมทบผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 206,571.06 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.80 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 58,467.91 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 148,103.16 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 85 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 31,654.64 ล้านบาท และ    (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 26,813.26 ล้านบาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 148,103.16 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 85 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย...
นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุน มอบรางวัลองค์กรมหาชน (Firm Awards) ให้กับทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิปสร้างสรรค์ โครงการดีกันนะ ปีที่ 7 ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาส่งเสริมการทำความดี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่ง โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เอไอเอได้เดินทางลงใต้เพื่อส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 36 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ซึ่งมีนักเรียนจำนวนรวมกว่า 778 คน ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการศึกษา รวมถึงห้องสมุดที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของเด็กนักเรียนและคนในชุมชน เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กไทย ซึ่งโครงการ “ห้องสมุดเอไอเอ” เป็นโครงการที่เอไอเอ ประเทศไทย ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยได้สร้างห้องสมุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ตามชุมชนที่อยู่ห่างไกลมาแล้วทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ            โดยในพิธีเปิดห้องสมุดเอไอเอ หลังที่...
นายสุทธิพล  ทวีชัยการ (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้การต้อนรับคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณบังอร  สาธิตคณิตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณสุวรรณ  อุดมเฉลิมเดช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้  ณ...
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมส่งมอบรถยนต์ TOYOTA CAMRY ให้กับผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทนจากทั่วประเทศ  เพื่อใช้เป็นรถประจำตำแหน่งในการเดินทางสร้างผลงานได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน งานสู่เป้าหมายเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทรในปี 2562 นี้อีกด้วย
             นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้นโนบาย “Customers @ the Heart”  ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เข้าร่วม “งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 21- 22กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต              โดยภายในงานที่บูธเมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไว้อย่างครบครันทั้งประกันชีวิตและสุขภาพโดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ได้แก่“สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ...

ติดตามเราได้ที่

3,541แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine