กรุงเทพประกันภัยโดดเด่นด้าน ESG ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565

0
88

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละมิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 สะท้อนให้เห็นว่า กรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

อีกทั้ง มีการเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป