ธุรกิจประกันภัย ยกระดับแผน BCP เข้มข้น ปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ พร้อมให้บริการลูกค้าและดูแลพนักงาน รับมือโควิด-19 ระบาดรุนแรง

0
350

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 1,100 คนแล้วในขณะนี้ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศ พรก. ฉุกเฉินเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 สมาคมฯ จึงได้แจ้งให้บริษัทสมาชิกพิจารณาการยกระดับการเตรียมความพร้อม และประกาศใช้แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว โดยเน้นการปรับรูปแบบการทำธุรกิจเป็นดิจิทัลอินชัวเรอร์ให้มากที่สุด

“ผมเชื่อว่าในทุกวิกฤต มีโอกาสเสมอ ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการ Transform ตัวเองไปเป็น Digital Insurance คงต้องเร่งสปีดในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ในขณะนี้ เราคงต้องนำรูปแบบและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มมากขึ้น ในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถจะให้บริการกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่หยุดชะงัก ที่สำคัญคือ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี”

นายอานนท์ ได้ให้ความเห็นต่อว่า ที่ผ่านมาหลายบริษัทได้มีการปรับรูปแบบวิธี และกระบวนการทำงานให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และขยายขอบเขตการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการออกและนำส่งกรมธรรม์ (E-Policy) ระบบการต่ออายุกรมธรรม์ (E-Renewal) ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ระบบการชำระเงิน (E-Payment) และระบบ Call Center อย่างไรก็ตาม บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ คงต้องรีบเร่งกระบวนการ Digitalized ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายนั้น เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่ถูกกำกับโดยสำนักงาน คปภ. สมาคมฯ จึงได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้บริษัทประกันวินาศภัยนำส่งรายงานและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียวได้ ไม่ต้องนำส่งรายงาน และข้อมูลในรูปแบบของ Hard Copy และ CD ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปี หรือเมื่อสถานการณ์มีความคลี่คลาย

นายอานนท์ กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนนั้น คงต้องไปด้วยกันทั้งระบบ ทั้งฝั่งบริษัทประกันภัย และฝั่งผู้กำกับดูแล การปรับรูปแบบ และการนำส่งเอกสารให้เป็นอิเลคทรอนิคส์ทั้งหมด จะช่วยให้การนำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันวินาศภัยมาใช้ปฏิบัตินั้น สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี”

นอกจากเรื่องของการให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าแล้ว สมาคมฯ ยังได้เน้นให้บริษัทสมาชิกกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และคงไว้สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้บริการลูกค้าและงานอื่นที่จำเป็นเท่านั้น

ถึงแม้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของประชาชน รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรงก็ตาม นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถให้บริการกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้ และสามารถแสดงบทบาทให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักว่า ธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ ในยามที่ประเทศเผชิญกับวิกฤต และระบบประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถจะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและประชาชนทุกภาคส่วน จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here