ส.ประกันวินาศภัย ทำ e-book “เรื่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุุรกิจประกันภัย” โดยร่วมกับ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน เปิดให้ผู้สนใจ ศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนใช้ ปี 2567

0
776

นายกี่เดช  อนันต์ศิริประภา  ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เขียนถึงความสำคัญของมาตรฐานบัญชีใหม่  IFRS17  ในหนังสือ “เรื่่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุุรกิจประกันภัย” ว่า เป็น มาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่่ 17  เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ IFRS 17 (International Financial Reporting Standard 17) เป็นมาตรฐานการบัญชีสากลใหม่ที่่กำลังจะมา แทนที่่ มาตรฐานเดิมคือ IFRS 4 ในอีกไม่นานนี้้ โดย IFRS 17 จะเป็นมาตรฐานแรกที่่ทำให้บริษัทประกันภัย ซึ่่งเคยใช้นโยบายการบัญชีที่่แตกต่างกันในการเปรียบเทียบสัญญาประกันภัยมาเป็นแบบเดียวกัน ด้วยมาตรฐานการวัดเดียวกัน ช่วยให้ข้อมููลมีความโปร่งใสมากยิ่่งขึ้้นและสามารถรับรู้ข้อมููลเกี่่ยวกับกำไรได้ชัดเจนมากยิ่่งขึ้้น อย่างไรก็ตาม การที่ต้องนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้งานนี้้ย่อมส่งผลกระทบกับบริษัทประกันภัยที่ต้องเปลี่่ยนแปลงกระบวนการทำงานใหม่อย่างหลีกเลี่่ยงไม่ได้

 สำหรับวันที่มีผลบังคับใช้ IFRS 17 ตามมติของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือ IASB (International Accounting Standards Board) ล่าสุุดนั้้น ได้มีข้อตกลงร่วมกันให้เริ่่มใช้ IFRS 17 ตั้้งแต่วันที่่ 1 มกราคม ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) โดยจะเริ่่มใช้กับประเทศที่่อยู่ในทวีปยุุโรปเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศในทวีปเอเชียบางประเทศก็จะเริ่่มใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่นี้้พร้อม ๆ กับทางฝั่่งยุุโรปเช่นกัน ในขณะที่่ประเทศไทยเรานั้้นตามกรอบเวลาที่วางไว้ของคณะกรรมการกำกับดููแลและประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย ได้กำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ IFRS 17 เป็นวันที่่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 หรือหลังจากที่่ฝั่่งยุุโรปใช้งานไปแล้ว 1 ปี  โดย IFRS 17 ที่่ประเทศไทยเราใช้จะมีชื่่อเรียกว่า TFRS 17 (Thai Financial Reporting Standard 17) ซึ่่งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS17

                สำหรับประเทศไทย ที่สอดคล้องกับกฏหมายของไทย โดยหากนับเวลาจาก ตอนนี้้ (ปี 2565) ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักที่ภาคธุุรกิจประกันภัยจะต้องเตรียมความพร้อมทั้้งเรื่่องคนและระบบที่่จะใช้งานมาตรฐานการบัญชีใหม่นี้้ จึงจำเป็นอย่างยิ่่งที่ผู้ที่่เกี่่ยวข้องต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่่อเตรียมตัวทำงานและเตรียมระบบการทำงานต่าง ๆ สำหรับรองรับการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่นี้้ให้ทันก่อนวันใช้งานจริง  

ด้วยเหตุุนี้้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ร่วมกับ คุุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่่) FSA, FIA, FRM,FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลููชั่่น (ABS) และที่ปรึกษาด้าน TFRS17  จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในชื่่อ “เรื่่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุุรกิจประกันภัย”  เล่มนี้้ขึ้้น โดยได้รับความอนุุเคราะห์บทความที่่เกี่่ยวข้องกับ IFRS 17  ซึ่่ง คุุณทอมมี่่ได้เคยเขียนเผยแพร่เป็นตอนลงในสื่่อต่าง ๆ ทั้้งวารสาร Sawasdee Actuary วารสารประกันภัย และสื่่ออื่่น ๆ มาปรับปรุุงและจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้้ สมาคมฯ จึงหวังว่า e-book เล่มนี้้จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่่สนใจและผู้ที่่จำเป็นต้องใช้งาน IFRS 17 ในการศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีใหม่นี้้ในเบื้้องต้นเพื่่อเป็นพื้้นฐานสำหรับการศึกษามาตรฐานการบัญชีใหม่นี้้ในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่