แบงก์กรุงเทพ เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติปันผลระหว่างกาลหุ้นละ5บาท

0
15

นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญขึ้นใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563) ซึ่งเป็นกำหนดเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

“การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ออกไปโดยไม่มีกำหนด  ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก” นายอภิชาตกล่าว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here