ไทยประกันชีวิต จัดทำแผนแม่บท SDGs แห่งแรกในธุรกิจพร้อมออกหนังโฆษณาชุด “Life Purpose”

0
72

        ไทยประกันชีวิตจับมือไทยพัฒน์จัดทำแผนแม่บท SDGs เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกัน ชูเป้าหมายธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการทำกำไรที่เหมาะสม ด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก “ยึดมั่นคำสัญญา คุ้มครองป้องกัน และสร้างความรุ่งเรือง” พร้อมออกหนังโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤติ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

        นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานที่มีผลต่อสังคมของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงเกิดการสร้าง Share Value ระหว่างบริษัทฯ และคนในสังคม โดยพิจารณาจากมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

       1.ยุทธศาสตร์การยึดมั่นคำสัญญา (Promise) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต รวมถึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

        2.ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน (Protect) ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

        และ 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรือง (Prosper) มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่ม สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน SDGs

         ทั้งนี้การดำเนินงานทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ไทยประกันชีวิตมุ่งยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตลอดจนบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจประกันภัย โดยสามารถจำแนกการดำเนินงานเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนออกเป็น 8 แผนงาน รวม 40 ประเด็น ซึ่งอยู่ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (In Process) และภายหลังกระบวนการดำเนินธุรกิจ (After Process)

“บริษัทไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม(Optimize Profit) โดยแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่สังคมเพื่อให้บริษัทฯ และสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน” เขากล่าว

        อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะวาง Roadmap ในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน แต่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption บริษัทฯ จึงได้ประกาศ Reinvent Business Model สู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต (Life Solutions) ตั้งแต่ปี 2562 รวมไปถึงการปรับระบบการทำงานเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อคนไทยและคนทั่วโลก

        ดังนั้นเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไทยประกันชีวิตในฐานะแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม ด้วยแนวคิดการตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life, Value of Love & Value of People) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบกำลังใจให้คนไทยรวมถึงคนทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชุด “Life Purpose” ที่กระตุ้นให้ผู้ชมได้ฉุกคิดถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พึ่งพาตัวเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขกับคนที่รัก” นายไชยกล่าว

        ทั้งนี้ สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “Life Purpose” ผ่าน YouTube Thailife Channel รวมถึง Social Media ของไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 และทางสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here