ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก

0
72

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รักษามาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ในการประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลก โดยซีพีเอฟเข้าร่วมต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ด้วยความมุ่งมั่นของซีเอฟ ที่ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CPF Sustainability in Action 2030 ในทุกกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้ ในปีนี้ ซีพีเอฟสามารถยืนหยัดรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล โดยมีผลงานที่โดดเด่นในทั้งสามมิติหลักของความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประเมินคะแนนอย่างโดดเด่นในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและโภชนาการ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้านนวัตกรรม ด้านจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน และนอกจากนี้ ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ด้านการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน และ ด้านการสนับสนุนสังคม ได้รับการประเมินเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ

ซีพีเอฟมุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืน ตาม 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ CPF Sustainability in Action 2030 “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” ด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม ภายใต้แนวคิดสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน อันได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยซีพีเอฟจะดำเนินการในฐานะธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้าน บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป